Obchodné podmienky

 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu intimstore.cz

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě intimstore.cz, provozovaném obchodní společností Redlans Company s.r.o., se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 03654389, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235659 (dále též jen „společnost Redlans Company s.r.o.“). Společnost Redlans Company s.r.o. lze v případě potřeby kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@redlans.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek intimstore.cz, tedy společnost Redlans Company s.r.o., a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen „občanský zákoník). Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění. Je-li smluvní stranou kupující-nepodnikatel nebo kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku).

Při nákupu v internetovém obchodě intimstore.cz jsou uzavírány pouze smlouvy s jednorázovým plněním (dodání zboží, poskytnutí jednorázové služby), a tudíž nedochází k uzavírání smluv na dobu určitou či neurčitou.

Při nákupu v internetovém obchodě intimstore.cz jsou uzavírány pouze smlouvy v českém jazyce, k uzavření smlouvy v jiných jazycích lze užít prostředky individuální komunikace (např. e-mail).

Náklady na použití prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran nese kupující.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, a závazky z ní vzniklé.

Prodávající – při nákupu v internetovém obchodě intimstore.cz je prodávajícím společnost Redlans Company s.r.o. Prodávající je podnikatelem, tedy osobou samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající v internetovém obchodě uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující – každý člověk či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v internetovém obchodě intimstore.cz nebo s ním jinak jedná.

Kupující-spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná.

Kupující-podnikatel – je podnikatelem, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího-podnikatele.

Kupující-nepodnikatel – je pro účely smluv uzavíraných v internetovém obchodě intimstore.cz osobou, která není podnikatelem, nebo osobou, která podnikatelem sice je, avšak při uzavírání smlouvy v uvedeném internetovém obchodě je z okolností zřejmé, že se koupě netýká podnikatelské činnosti podnikatele. Kupujícím- nepodnikatelem je i kupující-spotřebitel.

III. Uzavření smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prezentace zboží v internetovém obchodě není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku; užití tohoto ustanovení je stranami vyloučeno.

Kupující si v rámci nabídky zboží na webových stránkách intimstore.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího, vybere požadované položky zboží a jejich množství a klikne na tlačítko „vložit do košíku“. Prezentace zboží či služeb v internetovém obchodě prodávajícího je za předpokladu uvedení ceny zboží či služby nabídkou na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Po dokončení výběru zboží kupující v horní části webových stránek posléze klikne na tlačítko „košík“ a následně má možnost odstranit některé či všechny položky z košíku a upravit množství zboží. Po dokončení těchto úprav kupující vyplní způsob dodání a platby a dodací údaje. Po vyplnění všech těchto údajů a odsouhlasení aktuální verze obchodních podmínek a reklamačního řádu má kupující možnost kontrolovat vložené údaje. Kupující má v této fázi objednacího procesu poslední možnost zjistit a prostřednictvím návratu k předchozím krokům objednávky opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky, příp. jinak měnit vložené údaje. Kliknutím na tlačítko „objednat“ je vytvořena objednávka kupujícího, která je závazným přijetím nabídky smlouvy a vyjadřuje úmysl kupujícího uzavřít smlouvu. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky. Případné automatické potvrzení o obdržení objednávky bez dalšího nevyjadřuje vůli prodávajícího uzavřít smlouvu a být zavázán k dodání zboží; smlouva je uzavřena až na základě potvrzení, z něhož je patrná vůle prodávajícího dodat zboží. Součástí potvrzení o uzavření smlouvy je kupujícím odsouhlasené znění obchodních podmínek a reklamačního řádu v textové podobě ve formátu .pdf a souhrn údajů uvedených v objednávce, přičemž tyto údaje uvedené v objednávce se stávají součástí smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabude účinnosti, tedy doručením potvrzení objednávky kupujícímu.

IV. Dodací podmínky

Zboží a služby lze dodat pouze v rámci České republiky. Není-li uvedeno jinak, je zboží nabízené v tomto internetovém obchodě dostupné skladem. Dodací lhůta činí 30 dnů, není-li ujednáno jinak, nicméně prodávající vyvíjí maximální úsilí k dodání zboží v co nejkratší lhůtě v řádu několika pracovních dnů. Přesáhne-li doba zpoždění dodání oproti výše uvedenému nebo ujednanému termínu pět pracovních dnů, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy, pokud dojde k vyprodání daného zboží v rámci ČR a SR; v takovém případě se může prodávající pokusit nabídnout kupujícímu zboží se srovnatelnými vlastnostmi. Pokud kupující objedná více výrobků a služeb, z nichž pouze část je skladem, projedná s ním prodávající možnost částečných dodávek. V případě způsobu platby bezhotovostním převodem je zboží odesláno až po připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího. Kupujícímu je společně se zbožím zasílán návod a ostatní potřebné doklady, příp. též faktura (daňový doklad).

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby dodání zboží, a to za níže uvedené ceny:

přepravní společnost:

Objednávka do hodnoty 599 Kč – poštovné: 89 Kč
Objednávka do hodnoty 1199 Kč – poštovné: 49 Kč
Objednávka v hodnotě 1200 Kč a více – poštovné: zdarma

doručení na výdejní místo Zásilkovny:

Objednávka do hodnoty 599 Kč – poštovné: 49 Kč
Objednávka do hodnoty 1199 Kč – poštovné: 29 Kč
Objednávka v hodnotě 1200 Kč a více – poštovné: zdarma

Náklady na dodání zboží jsou uvedeny vč. DPH. Za správnost adresy pro dodání zboží odpovídá kupující. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté či nedoručené, zasílá prodávající znovu pouze na vyžádání kupujícího. Pokud kupující nepřevezme zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 0 Kč denně.

Prodávající si vyhrazuje právo na telefonické, případně SMS ověření objednávky v případě volby platby dobírkou. V případě neúspěšného ověření objednávky tato nebude zpracována. Tento postup je odůvodněn rizikem objednávání zboží s využitím osobních údajů jiných osob a snahou předcházet nepříjemnému překvapení z přijetí a doručení falešné objednávky. Odesláním nechtěné zásilky navíc dochází ke vzniku marně vynaložených nákladů.

V. Platební podmínky

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby platby za zboží či služby:

dobírkou – hotovostní platba při převzetí zboží, poplatek za tento způsob platby je 30 Kč

bezhotovostním převodem – platba předem, poplatek za tento způsob platby neúčtujeme

platba platební kartou VISA / MASTERCARD, poplatek za tento způsob platby neúčtujeme

VI. Ceny a platnost nabídky

Ceny jsou platné v době odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou konečné, obsahují tedy DPH, popř. všechny další daně, cla a poplatky. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Kupující má možnost seznámit se před provedením objednávky se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo sleva v platnosti prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Plnění, která se při prodeji daného zboží či služby obvykle neposkytují, je třeba objednat samostatně. Součástí nabídky prodávajícího na webovém rozhraní je označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností.

VII. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem v internetovém obchodě

Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smluv uzavřených v  internetovém obchodě bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Kupující-spotřebitel musí projevit vůli odstoupit od smlouvy formou jednoznačného prohlášení vůči prodávajícímu (např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Redlans Company s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov, telefonu +420 773 023 555 nebo e-mailu info@redlans.cz). Kupující-spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webu intimstore.cz, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud kupující-spotřebitel odstoupí smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informováni o rozhodnutí kupujícího-spotřebitele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání a ceny za dobírku (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím-spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud není výslovně určeno kupujícím-spotřebitelem jinak. V případě, že kupující-spotřebitel použil způsob platby dobírkou, bude kupujícímu-spotřebiteli vrácena částka odpovídající ceně a nákladům na nejlevnější způsob dodání zboží, pokud spotřebitel nesdělí prodávajícímu číslo účtu za účelem vrácení platby a nepožádá jej o vrácení tímto způsobem v textové podobě. V žádném případě tím kupujícímu-spotřebiteli nevzniknou další náklady. S vrácením platby je prodávající oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží od kupujícího-spotřebitele nebo než kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující-spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí, že odstupuje od smlouvy, zaslat zboží zpět (Redlans Company s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující-spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Tím se rozumí nakládání se zbožím v obdobném rozsahu, k němuž obvykle dochází při obeznámení se se zbožím při prodeji zboží v provozovně. Případná náhrada se poskytuje ve výši rozdílu mezi cenou plnění a obvyklou cenou vráceného plnění. Kupující-spotřebitel bere výslovně na vědomí, že i v případě některého zboží prodávaného v neuzavřeném obalu může v důsledku jeho použití dojít k snížení jeho obvyklé ceny až na 0,- Kč, odůvodňuje-li to povaha zboží zejména s ohledem na hygienické důvody (např. spodní prádlo, afrodiziaka a jiné přípravky). Uvedené platí bez ohledu na zavinění spotřebitele a i v případě, že snížení hodnoty zboží způsobí třetí osoba.

Kupující-spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na výslovnou žádost kupujícího-spotřebitele.

Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku, a to konkrétně např. od smluv:

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. vibrátory, spodní prádlo, již otevřená balení afrodiziak a jiných přípravků)

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal (např. CD, DVD)

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; což tímto prodávající kupujícímu sděluje a kupující s dodáním digitálního obsahu výše uvedeným způsobem přesto výslovně souhlasí

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na webových stránkách, a to z odkazu: intimstore.cz. Pokud kupující-spotřebitel využije pro odstoupení od smlouvy uvedený formulář, potvrdí prodávající kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

VIII. Záruka a reklamace

V případě kupujícího-podnikatele prodávající neposkytuje ve smyslu § 2113 občanského zákoníku na dodávané zboží záruku za jakost a odpovídá za vady pouze v zákonném rozsahu § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Kupující-nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Rozsah, způsob a podmínky uplatnění nároků vyplývajících z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) v případě kupujícího-nepodnikatele upravují zejména ustanovení § 2113 - § 2117 a § 2161 - § 2174 občanského zákoníku a reklamační řád dostupný intimstore.cz. V případě, že ani zmíněná ustanovení občanského zákoníku, ani reklamační řád určitou záležitost neupravují, použijí se zejména obecná ustanovení o právech z vadného plnění obsažená v § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.

Účinky poskytnutí záruky za jakost má vůči kupujícímu i uvedení záruční doby či doby, po kterou lze věc použít, na prodávané věci, jejím obalu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy.

Z vad darů poskytovaných kupujícímu bez jakéhokoliv protiplnění nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

Pokud kupující z jakéhokoliv důvodu obdrží jiné než objednané zboží, zašle kupující zboží zpět prodávajícímu, nejlépe v původním obalu a alespoň kopií dodacího listu, a uvede důvod vrácení zboží. Prodávající následně zašle kupujícímu správné zboží dle objednávky. Zaslání nesprávného zboží zpět prodávajícímu a zaslání správného zboží kupujícímu je hrazeno prodávajícím. Dodání jiného než objednaného zboží se považuje za vadné plnění.

Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží.

Reklamaci lze uplatnit telefonicky +420 773 023 555 či e-mailem (info@redlans.cz) či v písemné podobě na adrese Redlans Company s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov, a to pokud možno současně se zasláním vadného zboží prodávajícímu na shora uvedenou adresu.

Rozsah, způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost v případě kupujícího-nepodnikatele blíže upravuje reklamační řád prodávajícího dostupný na http://www.intimstore.cz/reklamace/ který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů

Prodávající je správcem osobních údajů – údaj o registraci. Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nemohou být prodávajícím zveřejněny ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou jednání směřujícího k zaplacení a doručení zboží, kdy jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu např. externím dopravcům. Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu nezbytně nutnou, nejméně však po dobu trvání záruky či odpovědnosti za vady. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze prodávajícího. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

X. Mimosoudní řešení sporů, orgán dozoru a kodex chování

V rámci vyřizování stížnosti kupujícího-spotřebitele lze docílit mimosoudního vyřešení případného sporu, a to za podmínek dohodnutých mezi stranami. Kupující-spotřebitel se může se svou stížností obrátit na orgán státního dozoru – Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné ve znění uvedeném v internetových stránkách prodávajícího intimstore.cz v den odeslání elektronické nabídky smlouvy kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy, přičemž tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu nabývají účinnosti dne 01.05.2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze